مکانیک خودرو - هنرستان - نمونه سوالات امتحانی مکانیک خودرو

2 -  جاهای خالی را  با کلمات و جملات مناسب پر نمائید .

 الف ) ترتیب احتراق در موتور های 4 سیلندر ردیفی ..............و در موتورهای 6 سیلندر V شکل ........می باشد .

 ب)مقدار فراریت بنزین با افزایش ............رابطه مستقیم و با ............... نسبت معکوس دارد .

 پ) بیشترین راندمان پمپ بنزین در ........... بوده و مقدار فشار پمپ بنزین بین  ............... آ تمسفر می باشد .

 ت) در دهانه ونتوری کاربراتور سرعت هوا ..................و فشار هوا ..............می یابد .

3- دلایل اصلاح زمان کار سوپاپ ها رابیان کنید .

4 - سوپاپ های چرخشی راتعریف کرده و انواع آ ن را نام ببرید .

5 - عمل پیش تراکم را در موتور های دو زمانه تعریف کنید .

6 - وظیفه شیار عمودی پیستون چیست ؟

7 - وظیفه سوپاپ فشار در مدار روغن کاری چیست ؟

8 - چگونه روغن موتور آلوده می شود ؟

9 - مدار شتاب دهنده را در کاربراتورهای ونتوری متغیر CDS بیان کنید

 10 - وظیفه ترمیستور چیست ؟

11 - حا لت ایست پمپ بنزین مکانیکی را با رسم شکل بیان کنید .

12 - روش های تبخیر سوخت را نام ببرید .

13 - سه مرحله اساسی احتراق را نام ببرید .

14 -دور آرام را در کاربراتورهای ونتوری ثابت توضیح دهید .

15 - مدار شناور در کاربراتور چه وظیفه ای دارد ؟

 

سوالات امتحانی درس تکنولوژی مولد قدرت               هنرستان بزرگسالان کارآفرینان                خرداد ماه 84

 

1 - هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف نمائید .

  الف ) نسبت تراکم                ب) TDC                        پ) قیچی سوپاپها            ت ) عدد اکتان          

2 - جاهای خالی را  با کلمات و جملات مناسب پر نمائید .

 الف ) ترتیب احتراق در موتور های 4 سیلندر ردیفی ...................و در موتورهای 6 سیلندر V شکل .............می باشد .

 ب)مقدار فراریت بنزین با افزایش ...............رابطه مستقیم و با ............... نسبت معکوس دارد .

 پ) بیشترین راندمان پمپ بنزین در ...............بوده و مقدار فشار پمپ بنزین بین  ..................آ تمسفر می باشد .

 ت) در دهانه ونتوری کاربراتور سرعت هوا ..................و فشار هوا ..............می یابد

3 - مزایا و معایب موتورهای دو زمانه را بیان کنید . ( از هر کدام دو مورد )

4 - سوپاپ های چرخشی راتعریف کرده و انواع آ ن را نام ببرید .

5 - دلایل اصلاح زمان کار سوپاپ ها رابیان کنید .

6 - وظیفه سوپاپ فشار در مدار روغن کاری چیست ؟  و بیان کنید چگونه کار می کند ؟

7 - نقش خفه کن هیدرولیکی در کاربراتورهای ونتوری متغیر چیست ؟

8 - حالت ایست پمپ بنزین مکانیکی را توضیح دهید .

9 - وظیفه ترمیستور چیست ؟

10 - انواع مدارات کاربراتور را فقط نام ببرید .

11 - وظیفه شیار عمودی و افقی در پیستون چیست ؟

 

هنرستان فنی شهدای شهریار                      دی ماه

-احتراق را تعریف کنید؟ (1)

2-برای احتراق کامل لازم است سوخت را قبل از ورود به موتور ………  کنیم. (0.5)

3-قیچی کردن سوپاپ ها به چه معناست؟ (1)

4-انواع احتراق در موتور را نام برده و دلایل هر کدام را بنویسید.(1.5)

5-موتور از نظر ساختمان به سه قسمت تقسیم می شود، نام برده و اجزای یک قسمت را نام ببرید.(1)

6-سیستم های مختلف سوپاپ را نام ببرید.(2)

7-وظایف میل سوپاپ را بنویسید.(1)

8-مقدار سوخت وارد شده به سیلندر به چه عواملی بستگی دارد؟(1)

9-بادامک چیست و وظیفه بادامک ها را بنویسید.(1)

10-حد باز و بسته شدن بادامک چیست؟(1.5)

11-ترتیب قرار گرفتن سوپاپ ها در موتورهای 4 و 6 سیلندر ردیفی را با رسم شکل بنویسید.(2)

12-عواقب ضعیف شدن فنر سوپاپ را بنویسید.(1.5)

13-دلایل شکستن فنر سوپاپ رابنویسید.(1)

14-معایب لرزش فنرهای سوپاپ را بنویسید.(1.5)

15-دلایل عدم آب بندی سوپاپ ها را بنویسید.(1)

 هنرستان فنی شهدای شهریار                خرداد ماه

1-هر یک از اصطلاحات فنّی زیر به چه معناست؟ (1.5)

الف)سیکل              ب)حجم تراکم          ج)نقطه مرگ پایین

2-علّت شکستن فنرهای سوپاپ چیست و راه های پیشگیری از آن چگونه است؟ (1.5)

3-مهمترین معایب موتورهای چهارزمانه را بیان کنید. (1)

4-وزنه های تعادل میل لنگ چه وظیفه ای دارند؟ (1)

5-معادله احتراق کلّی هیدروکربورهای اشباع شده را نوشته ، ثانیاً معادله احتراق بنزین (اکتان) را بنویسید. (1.5)

6-عوامل اصلی احتراق زودرس را بنویسید.(ذکر چهار مورد کافی است) (1)

7-ترمیستور چیست؟ (1)

8-کاربراتور را تعریف کنید؟ (1)

9- در موتورهای ردیفی دستگاه اگزوز شامل چه قطعاتی می باشد؟ (1)

10-ونتوری چیست ودر کاربراتور چه وظیفه ای دارد؟ (1.5)

11-ژیگلور چیست و چه وظیفه ای دارد؟ (1.5)

12-ساسات اتوماتیک در چند نوع وجود دارد؟ (هر یک را مختصراً توضیح دهید). (1.5)

13-وظیفه شعله گیر در کاربراتور چیست؟ (1.5)

14-طرز کار کاربراتور استرامبرگCDS در دور آرام و دور زیاد چگونه است؟ (1.5)

15-انواع کاربراتور ونتوری متغیّر را نام ببرید؟ (1)

16-روشهای تبخیر سوخت را نام برده و یک مورد را به دلخواه مختصراً توضیح دهید. (1)

هنرستان فنی شهدای شهریار                      دی ماه

-احتراق را تعریف کنید؟ (1)

2-برای احتراق کامل لازم است سوخت را قبل از ورود به موتور ………  کنیم. (0.5)

3-قیچی کردن سوپاپ ها به چه معناست؟ (1)

4-انواع احتراق در موتور را نام برده و دلایل هر کدام را بنویسید.(1.5)

5-موتور از نظر ساختمان به سه قسمت تقسیم می شود، نام برده و اجزای یک قسمت را نام ببرید.(1)

6-سیستم های مختلف سوپاپ را نام ببرید.(2)

7-وظایف میل سوپاپ را بنویسید.(1)

8-مقدار سوخت وارد شده به سیلندر به چه عواملی بستگی دارد؟(1)

9-بادامک چیست و وظیفه بادامک ها را بنویسید.(1)

10-حد باز و بسته شدن بادامک چیست؟(1.5)

11-ترتیب قرار گرفتن سوپاپ ها در موتورهای 4 و 6 سیلندر ردیفی را با رسم شکل بنویسید.(2)

12-عواقب ضعیف شدن فنر سوپاپ را بنویسید.(1.5)

13-دلایل شکستن فنر سوپاپ رابنویسید.(1)

14-معایب لرزش فنرهای سوپاپ را بنویسید.(1.5)

15-دلایل عدم آب بندی سوپاپ ها را بنویسید.(1)

 هنرستان فنی شهدای شهریار                خرداد ماه

1-هر یک از اصطلاحات فنّی زیر به چه معناست؟ (1.5)

الف)سیکل              ب)حجم تراکم          ج)نقطه مرگ پایین

2-علّت شکستن فنرهای سوپاپ چیست و راه های پیشگیری از آن چگونه است؟ (1.5)

3-مهمترین معایب موتورهای چهارزمانه را بیان کنید. (1)

4-وزنه های تعادل میل لنگ چه وظیفه ای دارند؟ (1)

5-معادله احتراق کلّی هیدروکربورهای اشباع شده را نوشته ، ثانیاً معادله احتراق بنزین (اکتان) را بنویسید. (1.5)

6-عوامل اصلی احتراق زودرس را بنویسید.(ذکر چهار مورد کافی است) (1)

7-ترمیستور چیست؟ (1)

8-کاربراتور را تعریف کنید؟ (1)

9- در موتورهای ردیفی دستگاه اگزوز شامل چه قطعاتی می باشد؟ (1)

10-ونتوری چیست ودر کاربراتور چه وظیفه ای دارد؟ (1.5)

11-ژیگلور چیست و چه وظیفه ای دارد؟ (1.5)

12-ساسات اتوماتیک در چند نوع وجود دارد؟ (هر یک را مختصراً توضیح دهید). (1.5)

13-وظیفه شعله گیر در کاربراتور چیست؟ (1.5)

14-طرز کار کاربراتور استرامبرگCDS در دور آرام و دور زیاد چگونه است؟ (1.5)

15-انواع کاربراتور ونتوری متغیّر را نام ببرید؟ (1)

16-روشهای تبخیر سوخت را نام برده و یک مورد را به دلخواه مختصراً توضیح دهید. (1)

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۸۵ساعت 8:48  توسط صادق غلامی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنام خدا
این وبلاگ جهت استفاده هنر جویان رشته مکانیک خودور ایجاد شده است . تا هنرجویان این رشته بتوانند از نمونه سوالات امتحانات داخلی و نهائی استفاده نمایند.

نوشته های پیشین
هفته سوم آبان ۱۳۸۹
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۸۸
هفته سوم دی ۱۳۸۶
هفته دوم دی ۱۳۸۶
هفته اوّل دی ۱۳۸۶
هفته دوم مهر ۱۳۸۶
هفته چهارم آبان ۱۳۸۵
هفته دوم آبان ۱۳۸۵
هفته اوّل آبان ۱۳۸۵
هفته چهارم مهر ۱۳۸۵
آرشیو موضوعی
کنکور مکانیک حودرو
محاسبات فنی 2
اجزای ماشین
تکنولوژی مولد قدرت
تکنولوژی شاسی و بدنه
تکنولوژی موتورهای دیزل
رسم فنی تخصصی
ریاضی3
پیوندها
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
ایران خودرو
تبیان
مجله ماشین
کیش خودرو
پارس خودرو
سایپا
بم خودرو
زاگرس خودرو
خودروسازی راین
صنایع خودروسازی کرمان
سایپایدک
آقای عباس صدقی( دبیر)
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
وزارت آموزش و پرورش
معاونت آموزش متوسطه ی سازمان
سوالات کنکور کاردانی پیوسته ی فنی و حرفه ای
متن کتب درسی به صورت pdf
شبکه ی رشد
مجموعه مقالات مکانیک خودرو
اتل اتومبیل سابق
http://www.carbibles.com/
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM