مکانیک خودرو - هنرستان - نمونه سوالات امتحانی مکانیک خودرو

2 - سیلندر موتوری با نسبت تراکم 1: 9 و قطر 80 میلی متر در یک تعمیر اساس تراش و بر قو خورده بطوریکه نسبت تراکم آن به 1: 1/9 رسیده است . حساب کنید: مقدار تراش سیلندر بر حسب میلی متر .

 

3 - هر یک از سیلندرهای موتوری با قطر اولیه 100 میلی متر به اندازه یک میلی متر تراش و برقو می خورد، اگر نسبت تراکم اولیه موتور 1: 8 باشد، نسبت تراکم ثانویه آن چقدر می شود؟

 

4 - حجم مفید سیلندر موتوری 750 سانتی متر مکعب و حجم تراکم آن 75 سانتی متر مکعب و کورس پیستون 80 میلی متر است، اگر سر سیلندر یک میلی متر تراش بخورد نسبت تراکم جدید را حساب کنید.

 

5 - حجم مفید سیلندر موتوری 660 سانتی متر مکعب وحجم تراکم 60 سانتی متر مکعب و قطر سیلندر  100 میلی متر  است، اگر در هنگام تعمیر فقط سیلندر به اندازه یک میلی متر تراش و برقو بخورد، نسبت تراکم جدید را بدست آورید.

 

6 - موتوری با نسبت تراکم1: 8 و کورس پیستون 70 میلی متر  اگر در یک تعمیر فقط سر سیلندر یک میلی متر تراش بخورد نسبت تراکم جدید را بدست آورید؟

 

 7 - حجم کل هر سیلندر در یک موتور بنزینی 657 سانتی متر مکعب  و نسبت تراکم 1: 9 می باشد. اگر کورس پیستون 100 میلی متر  باشد، قطر هر سیلندر چند  سانتی متر  می باشد؟

 

 8 - در اثر تراشیدن  8/0 میلی متر  از سر سیلندر موتور اتومبیلی، نسبت تراکم از1: 10 به 1: 11 تغییر یافته است. طول کورس پیستون موتور چند  میلی متر  است؟

 

9 - موتور شش سیلندری با حجم تراکم هر سیلندر 60 سانتی متر مکعب، نسبت تراکم 1: 9 ، قطر سیلندر 80 میلیمتری است. حساب کنید: الف) کورس پیستون بر حسب میلی متر                    

                                                     ب) حجم مفید موتور بر حسب لیتر

 فصل دوم

 1 - موتور دوزمانه چهار سیلندری با سطح دهانه سیلندر 50 سانتی متر مربع ، کورس پیستون90mm، راندمان مکانیکی 90% فشار متوسط احتراق روی پیستون 80 نیوتن بر سانتی متر مربع و دور 3000 دور بر دقیقه مفروض است. حساب کنید:

 الف: توان وزنی موتور بر حسب نیوتن بر کیلو وات در صورتیکه وزن موتور 6480N باشد.

   ب: گشتاور اصطکاکی موتور بر حسب متر- نیوتن

 

2- توان وزنی موتور چهار زمانه چهار سیلندری در دور 3000 دور بر دقیقه برابر 90 نیوتن بر کیلو وات و حجم مفید هر سیلندر آن 500 سانتی متر مکعب می باشد. اگر وزن موتور 4500 نیوتن و راندمان مکانیکی 80% باشد، حساب کنید:

الف: فشار متوسط احتراق روی پیستون بر حسب نیوتن بر سانتی متر مربع

  ب: گشتاور موتور بر حسب متر- نیوتن

 

3- قدرت مفید حجمی موتور چهار زمانه ای 30 کیلو وات بر لیتر، حجم مفید موتور 2 لیتر، فشار متوسط احتراق روی پیستون 100 نیوتن بر سانتی متر مربع و راندمان مکانیکی موتور 90% می باشد. حساب کنید:

الف: تعداد دوران موتور بر حسب دور بر دقیقه              ب: گشتاور موتور بر حسب متر- نیوتن

 

4- موتور چهار زمانه 6 سیلندری در دور 3000 دور در دقیقه  دارای قدرت مفید 90  کیلووات، راندمان مکانیکی 90% نیروی محیطی میل لنگ 4000 نیوتن  و فشار احتراق متوسط 8 بار  می باشد، مطلوب است:

الف) سرعت متوسط پیستون بر حسب  متر بر ثانیه

  ب) افت توان بر حسب  کیلو ژول بر ساعت

  ج) حجم مفید موتور بر حسب لیتر

 

5- موتور چهار زمانه چهار سیلندری در دور 2400 R.P.M و قدرت مفید 72KW و راندمان مکانیکی 80% و نیروی محیطی میل لنگ 4775  N و فشار متوسط احتراق 10bar مفروض است، حساب کنید:

الف) سرعت محیطی میل لنگ بر حسب m/s

  ب) افت توان بر حسب kj/hr

  ج) حجم مفید موتور بر حسب lit

 

6- برای موتوری چهار زمانه در دور 2100 در دقیقه و حجم مفید موتور 2 لیتر و فشار متوسط احتراق روی پیستون 10 بار با راندمان مکانیکی 90% حساب کنید:

الف: توان حجمی موتور بر حسب کیلو وات بر لیتر               ب: گشتاور موتور بر حسب متر نیوتن

 

7- موتور 4 زمانه در دور ثابت 3000 دور بر دقیقه  دارای فشار متوسط احتراق 10bar  و حجم مفید2lit  و کورس پیستون 100 میلی متر و راندمان مکانیکی 90% می باشد، محاسبه کنید:

الف) گشتاور تولیدی موتور بر حسب متر نیوتن                     ب) نیروی محیطی میل لنگ بر حسب  نیوتن

  ج) سرعت متوسط پیستون بر حسب  متربر ثانیه

8- افت توان در یک موتور 4 زمانه چهار سیلندر  41400 کیلو ژول بر ساعت است، دور موتور  3300 دور بر دقیقه  و فشار متوسط احتراق روی پستون  11 بار ، بازده مکانیکی 86% می باشد. حساب کنید:

الف) توان مفید موتور بر حسب  کیلووات                            ب) حجم مفید موتور بر حسب لیتر

 

9- در یک موتور چهار زمانه 6 سیلندر، فشار متوسط احتراق  80 نیوتن بر سانتی متر مربع ، کورس پیستون 90 میلیمتر دور موتور  3600 دور بر دقیقه  و توان مفید موتور  72 کیلووات با راندمان مکانیکی 85% می باشد. حساب کنید:

الف) قطر سیلندر بر حسب میلیمتر

  ب) سرعت محیطی میل لنگ بر حسب  متر بر ثانیه

  ج) گشتاور موتور بر حسب  متر نیوتن

 

فصل سوم

 1- در یک سیستم کلاچ تک صفحه ای با قطر متوسط لنت 180 میلی متر، پهنای لنت 40 میلی متر و نیروی اصطکاکی 3240 نیوتن اگر ضریب اصطکاک بین لنت و دیسک کلاچ 6% باشد، حساب کنید:  

الف: فشار دیسک بر صفحه کلاچ بر حسب نیوتن بر اسنتی متر مربع

  ب: گشتاور اصطکاکی کلاچ بر حسب متر- نیوتن

 

2- در یک سیستم کلاچ تک صفحه ای گشتاور اصطکاکی کلاچ 250 متر نیوتن و سطح موثر لنت کلاچ 240 سانتی متر مربع و پهنای لنت 40 میلی متر می باشد. حساب کنید:

الف: نیروی اصطکاکی کلاچ بر حسب نیوتن

  ب: گشتاور موتور در صورتیکه نسبت گشتاور موتور به گشتاور کلاچ 6/1:1 باشد.

 

3- قدرت مفید موتوری 45 کیلو وات در دور ثابت 2865 دور بر دقیقه است. این موتور مجهز به یک سیستم کلاچ تک صفحه ای می باشد. اگر قطر بزرگ صفحه کلاچ 240 میلی متر و قطر کوچک آن 160 میلی متر و گشتاور موتور باشد، حساب کنید:

الف: گشتاور اصطکاکی کلاچ بر حسب متر- نیوتن     

  ب: نیروی اصطکاکی صفحه کلاچ بر حسب نیوتن 

 

4- یک موتور مجهز به کلاچ تک صفحه ای دارای حداکثر گشتاور اصطکاکی قابل انتقال کلاچ 240 m.N، قطر بزرگ لنت 20cm ، پهنای لنت 4cm و ضریب اصطکاک لنت 5/0 می باشد، حداکثر فشار وارد بر لنت چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

 

5- گشتاور قابل انتقال در یک سیستم کلاچ اصطکاکی یک صفحه ای 225m.N است، اگر قطر بزرگ لنت 24cm و قطر کوچک لنت 18cm و ضریب اصطکاک لنت 75/0 باشد، مطلوبست :

الف) نیروی اصطکاکی کلاچ  بر حسب نیوتن                   ب) فشار وارد بر لنت بر حسب نیوتن بر سانتی متر مربع

 

6- موتوری در دور 3000 R.P.M  و قدرت مفید 50kw مجهز به یک سیستم کلاچ تک صفحه ای با قطر بزرگ 250 و قطر کوچک 160 میلی متر و نسبت گشتاور کلاچ به گشتاور موتور  2/1 می باشد حساب کنید:

الف: گشتاور اصطکاکی کلاچ بر حسب m.N         

  ب: نیروی اصطکاکی صفحه کلاچ بر حسب نیوتن

 

7- در یک سیستم کلاچ تک صفحه ای، حداکثر گشتاور قابل انتقال کلاچ 273 m .N می باشد. اگر ضریب اصطکاک لنت 6/0 و حداکثر فشار وارد بر لنت 10 نیوتن بر اسنتی متر مربع و نیروی اصطکاکی آن 3024N باشد. قطر متوسط صفحه کلاچ چند cm می باشد؟

 

8- در یک سیستم کلاچ تک صفحه ای نیروی اصطکاکی کلاچ 5760N ، ضریب اصطکاک بین لنت و دیسک 5/0 قطر متوسط لنت 240mm و قطر کوچک 200 mm  نسبت گشتاور موتور به حداکثر گشتاور قابل انتقال کلاچ 2: 1 و دور موتور 2000 R.P.M می باشد. حساب کنید:

الف: فشار وارد بر لنت بر حسب نیوتن بر اسنتی متر مربع

 ب: گشتاور موتور بر حسب m.N

 

9-در یک سیستم کلاچ تک صفحه ای، گشتاور اصطکاکی کلاچ 300 m.N ، نیروی اصطکاکی کلاچ 1500 نیوتن، عرض لنت 40 میلی متر، ضریب اصطکاک بین لنت و دیسک 4/0 است. حساب کنید: قطر بزرگ و قطر کوچک بر حسب میلیمتر .

 

فصل چهارم

 

1- گشتاور چرخ اتومبیلی در دنده یک 3200 متر- نیوتن، نسبت تبدیل دور در گیربکس در این حالت 1: 2/3 و نسبت تبدیل دیفرانسیل 1: 5 می باشد. اگر توان مفید موتور 80 کیلو وات باشد، حساب کنید:

الف: گشتاور موتور بر حسب متر- نیوتن

  ب:  دور چرخ در این وضیعت بر حسب دور بر دقیقه

 

2- توان مفید موتوری 60 کیلو وات و گشتاور موتور 191 متر نیوتن می باشد، اگر نسبت تبدیل دنده در دنده سه 1: 25/1 و تعداد دنده های کرانویل و پی نیون=35   Zkو Zp=5 باشد. حساب کنید:

الف: دور چرخ در این حالت بر حسب دور بر دقیقه

  ب: گشتاور گاردان در این وضیعت بر حسب متر- نیوتن

 

3- دور چرخ اتومبیلی در دنده دو 300 دور بر دقیقه  و توان مفید موتور 49 کیلو وات می باشد، اگر نسبت تبدیل دنده در این حالت 1: 95/1 و تعداد دندانه کرانویل 45 و پی نیون 9 باشد. حساب کنید:

الف: دور موتور بر حسب دور بر دقیقه

  ب: گشتاور گاردان بر حسب متر- نیوتن

 

4- یک موتور بنزینی در دور 2400 R.P.M دارای گشتاور 180 m.N می باشد، اگر نسبت تغییر دور در گیربکس در دنده یک 1: 3 و دیفرانسیل 1: 7 باشد حساب کنید:

الف) دور تایر در دنده یک بر حسب R.P.M

  ب) نیروی محرکه تایر بر حسب نیوتن در حالت دنده یک در صورتی که قطر استاتیکی تایر 800 mm باشد.

 

5- یک موتور بنزینی در دور 2100 R.P.M  دارای گشتاور موتور 180 m.N و نسبت تراکم تغییر دور در گیربکس در دنده یک 1: 3 IG= و دیفرانسیل 1: 7ID= و قطر موثر تایر 86cm می باشد، مطلوبست :

الف) نیروی محرکه تایر بر حسب N

  ب) سرعت اتومبیل در دنده یک بر حسب km/hr

 

6- در یک اتومبیل دور تایر در دنده 2، برابر 400 R.P.M  و گشتاور چرخ 3800 m.N و مشخصات گیربکس و دیفرانسیل به شرح زیر می باشد1: 8/2 IG2= و

 1: 5 ID= و1: 5/3 IGR= حساب کنید :

الف: گشتاور موتور بر حسب متر نیوتن

  ب: دور موتور بر حسب R.P.M

   ج: دور چرخ در دنده عقب بر حسب R.P.M

 

7- قدرت مفید موتوری در دور R.P.M 3200 برابر   kw  72  می باشد، اگر خودرو در وضیعت دنده دو با نسبت تبدیل گیربکس 1: 2 و دیفرانسیل 1: 5 و قطر چرخ     mm720  می باشد، محاسبه کنید :

الف: دور چرخ بر حسب R.P.M            ب: نیروی محیطی چرخ بر حسب N

8- در یک اتومبیل دور تایر در دنده 3 برابر R.P.M 500  و گشتاور چرخ m.N 2500، و مشخصات گیر بکس و دیفرانسیل به این شرح می باشد: حساب کنید:

الف) گشتاور موتور بر حسب m.N

  ب) دور چرخ در دنده عقب بر حسب R.P.M

   ج) نیروی محیطی چرخ در دنده 3 بر حسبN، هرگاه قطر موثرmm 900     باشد.

 

9- موتور اتومبیلی در دور R.P.M 3200 دارای گشتاور m.N 191 و نسبت دنده,   IG3=1.25:1  Zc=36,Zp=9 است. حساب کنید:

الف) دور پلوس در دنده سه بر حسب R.P.M

  ب) گشتاور پلوس در دنده سه بر حسب m.N

   ج) نیروی محرکه تایر با قطر 80 سانتی متر بر حسب N

 

فصل پنجم

1- قدرت تئوری موتوری 72 کیلو وات ، ارزش حرارتی سوخت 43200 کیلو ژول بر کیلو گرم، راندمان حرارتی موتور 25% و وزن مخصوص سوخت 75/0 گرم بر سانتی متر مکعب است، حساب کنید:

الف: مصرف سوخت موتور بر حسب لیتر بر ساعت

  ب: کل تلفات حرارت بر حب کیلو ژول بر ساعت

 

2- گنجایش آب موتور و رادیاتور اتومبیلی 10 لیتر، راندمان حرارتی مفید 25%، تعداد دور گردش آب موتور و رادیاتور 4 دور بر دقیقه و درصد حرارت منتقل شده از طریق آب می باشد. اگر تغییر درجه حرارت آب 20 درجه کلوین باشد، حساب کنید:

الف: حجم آب جابجا شده بر حسب لیتر بر ساعت       

ب: حرارت مفید حاصل از احتراق بر حسب کیلو ژول بر ساعت

          Cp=4/2 kj/kg.c                       P=1gr/cm2

 

3- اتومبیلی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت، در یکصد کیلومتری 15 لیتر سئخت با وزن مخصوص 75/0 گرم بر سانتی متر مکعب مصرف می کند. ارزش حرارتی سوخت 42700 کیلو ژول بر کیلو گرم، راندمان مکانیکی 85% و راندمان حرارتی مفید 30% است. حساب کنید:

الف: سوخت مصرفی موتور بر حسب لیتر بر ساعت

  ب: مصرف سوخت ویژه موتور بر حسب گرم بر کیلو وات ساعت

 

4- موتور چهار سیلندر چهار زمانه ای با دور موتور 3600دور بر دقیقه  دارای انرژی  حرارتی مفید                94500کیلوژول برساعت وکورس پیستون  10 سانتی متر حساب کنید:

- نیروی متوسط احتراق بر حسب نیوتن

 

5- موتوری با توان مفید 70 کیلووات در دور ثابت دارای مصرف سوخت 280 گرم بر کیلووات ساعت و ارزش حرارتی 42000 کیلوژول بر کیلوگرم و درصد حرارت منتقل شده به آب 35% و تقلیل درجه حرارت آب توسط رادیاتور 15 درجه سانتی گراد می باشد، حساب کنید :

الف) حرارت منتقل شده به آب بر حسب کیلوژول بر ساعت

  ب) مقدار آب ارسالی توسط واتر پمپ بر حسب لتر بر ساعت

 

6- یک موتور بنزینی با کل حرارت تولید شده 672000 کیلوژول بر ساعت و راندمان حرارتی 30% و راندمان مکانیکی 90% مولدی را با راندمان الکتریکی 90% می گرداند، مطلوبست:

الف) کل حرارت تلف شده از طرق مختلف بر حسب کیلوژول بر ساعت

  ب) قدرت مفید مولد بر حسب کیلووات

 

7- موتوری با توان مفید 70kw در دور ثابت دارای مصرف ویژه سوخت 280gr/kw.hr با ارزش حرارتی 42000kj/kg می باشد اگر در صد حرارت انتقالی به آب 35% وتقلیل در جه حرارت آب متوسط رادیاتور 15 درجه سانتیگراد و گنجایش آب موتور و رادیاتور 10 لیتر باشد حساب کنید:

الف: کل حرارت انتقال داده شده به آب بر حسب کیلو ژول بر ساعت cp=4/2kj/kg.c

  ب: مقدار آب ارسالی توسط پمپ بر حسب لیتر بر اساعت

   ج: تعداد دوری که پمپ ، حجم آب موتور و رادیاتور را در دقیقه می چرخاند.

 

8- حجم آب موتور و رادیاتور 8 لیتر وتلفات گرما توسط سیستم رادیاتور 35%، مصرف سوخت موتور 12 لیتر بر ساعت با ارزش حرارتیkj/kg 36000، تقلیل درجه حرارت آب توسط رادیاتور 15 درجه سانتیگراد می باشد. حساب کنید تعداد گدش آب موتور و رادیاتور توسط واتر پمپ در یک دقیقه. cp=4/2kj/kg.c

 

9- توان بازده یک مولد الکتریکی با راندمان 75% برابر 5/37 کیلووات می باشد. این مولد توسط یک موتور احتراق داخلی با راندمان حرارتی 30% و راندمان مکانیکی 80% به گردش می آید، ارزش حرارتی سوخت 43500kj/kg و جرم حجمی  75/0 کیلوگرم بر لیتر می باشد. حساب کنید:

الف) توان تئوری موتور بر حسب کیلووات.

  ب) مصرف سوخت موتور بر حسب لیتر بر ساعت.     

   ج) کل حرارت تلف شده بر حسب کیلوژول بر ساعت .            

 

10- گنجایش آب موتور و رادیاتور اتومبیلی 8 لیتر، راندمان حرارتی مفید 25%، تعداد دور گردش آب موتور و رادیاتور 3 دور بر دقیقه و درصد حرارت منتقل شده از طریق آب 30% و تغییر درجه حرارت آب 20 درجه کلوین باشد. حساب کنید: cp=4/2kj/kg.c

الف) مقدار آب عبور داده شده از رادیاتور بر حسب لیتر بر ساعت.     

  ب) حرارت مفید حاصل از احتراق بر حسب کیلوژول بر ساعت .            

 

 فصل ششم

1- در یک موتور چهار زمانه سوپاپ گاز 12 درجه قبل از نقطه مرگ بالا باز و 45 درجه بعد از نقطه مرگ پائین بسته می شود. سوپاپ دود 50 درجه قبل از نقطه مرگ پائین باز و 14 درجه بعد از نقطه مرگ بالا بسته می شود. اگر دور موتور 3950 دور بر دقیقه باشد، حساب کنید:

الف: زمان باز بودن سوپاپ گاز

  ب: زاویه ای که هر دو سوپاپ با هم باز هستند.

 

2- زمان باز بودن سوپاپ گاز موتور چعار زمانه شش سیلندری 015/0 ثانیه و زاویه باز بودن دهانه پلاتین 24 درجه می باشد. حساب کنید:

الف: زمان بسته بودن دهانه پلاتین بر حسب ثانیه

  ب: زاویه باز بودن سوپاپ گاز در صورتیکه دور موتور 2500 دور بر دقیقه باشد.

 

3- سوپاپ گاز موور چهار زمانه ای 10 درجه قبل از نقطه مرگ بالا باز و 32 درجه بعد از نقطه مرگ پائین بسته می شود. حساب کنید:

الف: زمان باز بودن سوپاپ گاز بر حسب ثانیه اگر دور موتور 2400 دور بر دقیقه باشد.

  ب: زمان بسته بودن دهانه پلاتین در صورتیکه زاویه داول 54 درجه باشد.

 

4- سوپاپ گاز موتور چهار زمنه ای 10 درجه قبل T.D.C  باز و کلا 225 درجه مکش می کند، سوپاپ دود هم 15 درجه بعد از T.D.C بسته می شود، اگر زمان باز بودن سوپاپ گاز 015/0ثانیه و زمان باز بودن سوپاپ دود 016/0 ثانیه باشد، حساب کنید:

الف) دور موتور بر حسب R.P.M

  ب) زاویه باز بودن سوپاپ دود بر حسب درجه

   ج) رسم دیاگرام باز و بسته بودن سوپاپها

 

5- موتور چهار زمانه ای در دور R.P.M 2400 دارای مشخصات منحنی سوپاپ به شرح زیر است:

- سوپاپ گاز 10درجه قبل از نقطه مرگ بالا T.D.C باز و 40 درجه بعد از نقطه مرگ پایین B.D.C بسته می شود.

- سوپاپ دود 45 درجه قبل از نقطه مرگ پایین B.D.C باز و 15 درجه بعد از نقطه مرگ بالا T.D.C بسته می شود.

مطلوبست:

الف) زمان باز بودن گاز بر حسب ثانیه

  ب) زمان باز بودن سوپاپ دود بر حسب ثانیه

   ج) زمان قیچی سوپاپها بر حسب ثانیه

 

6- سوپا پ گاز موتور چهار زمانه ای 12 درجه قبل از  T.D.C باز و 38 درجه بعد از B.D.C بسته می شود، و سوپاپ دود آن 45 درجه قبل از B.D.C باز و 20 درجه بعد از T.D.C بسته می شود. در دور ثابت R.P.M 3600 حساب کنید:

الف: زاویه باز بودن سوپاپ گاز بر حسب درجه

  ب: زمان باز بودن سوپاپ گاز بر حسب ثانیه

  ج: زاویه بسته بودن سوپاپ دود بر حسب درجه

  د: زمان قیچی سوپپها بر حسب ثانیه

 

7- مشخصات منحنی سوپاپ های یک موتور چهار زمانه بنزینی در دور R.P.M 2000 به شرح زیر است:

- سوپاپ گاز 10 درجه قبل از T.D.C باز و 45 درجه بعد از B.D.C بسته می شود.

-سوپاپ دود 50 درجه قبل از B.D.C باز و 15 درجه بعد از T.D.C بسته می شود.

اگر زمان بسته بودن دهانه پلاتین 009/0 ثانیه باشد محاسبه کنید:

الف) زمانی که هر دو سوپاپ با هم باز هستند بر حسب ثانیه .

  ب) زاویه باز و بسته بودن دهانه پلاتین بر حسب درجه.

 

8- اگر زمان باز بودن سوپاپ گاز موتور چهار زمانه 6 سیلندری 015/0 ثانیه و زاویه باز بودن دهانه پلاتین 25 درجه، دور موتور 2500 دوربردقیقه باشد. حساب کنید:

الف) زمان بسته بودن دهانه پلاتین بر حسب ثانیه

  ب) زاویه باز بودن سوپاپ گاز بر حسب درجه

 

9- سوپاپ گاز موتور چهار زمانه ای 12درجه قبل از T.D.C باز و کلا 235 درجه مکش می کند. سوپاپ دود هم 15 درجه بعد از T.D.C بسته می شود. اگر زمان باز بودن سوپاپ گاز 015/0 ثانیه و زمان باز بودن سوپاپ دود 016/0 ثانیه باشد، حساب کنید:

الف) دور موتور بر حسب R.P.M

  ب) زاویه باز بودن سوپاپ دود بر حسب درجه .

   ج)  زمان باز بودن مشترک سوپاپ ها ( قیچی کردن سوپاپ ها ) بر حسب ثانیه .

 

 فصل هفتم

1- اتومبیلی با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت حرکت می کند. در لحظه خاصی در فاصله 100 متری مانعی ظاهر می شود، راننده ترمز می کند و با شتاب ثابت 5 متر بر مجذر ثانیه متوقف می شود. حساب کنید:

الف: مسافت طی شده از لحظه ترمز تا توقف کامل بر حسب متر .

  ب: زمان عکس العمل راننده بر حسب ثانیه

 

2- اتومبیلی با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت در حرکت است. ناگهان مانعی می بیند و ترمز می کند. اگر شتاب منفی دستگاه ترمز 5 متر ب مجذور باشدّ، مطلوبست است محاسبه:

الف: مسافت کل از لحظهدیدن مانع تا توقف کامل بر حسب متر

  ب: زمان عکس العمل راننده در صورتیکه مسافت طی شده در زمان عکس العمل 10 متر باشد.

 

3- اتومبیلی با سرعت 108 کیلو متر ب ساعت در حرکت است، در فاصله 120 متری مانعی ظاهر می شود. اگر زمان عکس العمل راننده 6/0 ثانیه بوده و ر انتهای زمان ترمز، اتومبیل به مانع برسد اما با آن برخورد نکند. حساب کنید:

الف: مسافت طی شده از لحظه فشردن پدال تا توقف کامل بر حسب متر

  ب: شتاب ترمز بر حسب متر بر مجذور ثانیه

 

4- ترمز کامیونی با قطر دهانه سیلندر بوستر 100mm و قطر دهانه سیلندر اصلی ترمز 28mm وقطر دهانه هر سیلندر از چرخهای جلو 41mm ونیروی وارد بر سیلندر اصلی از پدال 250N و فشار هوای پشت دیاگرام بوستر5bar

می باشد، حساب کنید:

- نیروی هر یک از چرخهای جلو بر حسب نیوتن

 

5- اتومبیلی با سرعت 20m/s در حرکت است. در فاصله 100 متری مانعی ظاهر می شود، زمانی که راننده پدال گاز را را کرده و پدال ترمز را می فشارد 5/0 ثانیه طول می کشد. اگر انتهای زمان ترمز به مانع برسد ولی به آن برخورد نکند ، مطلوبست:

الف) مسافت طی شده در زمان عکس العمل بر حسب m

  ب) شتاب ترمز بر حسب متربر مجذورثانیه

   ج) مدت زمان از لحظه دیدن مانع تا توقف کامل بر حسب s

 

6- مانعی در فاصله 120 متری اتومبیلی که با سرعت 108km/hr حرکت می کند ظار می شود. زمانی که راننده پدال گاز را رها و ترمز را می فشارد 4/0 ثانیه می کشد. اگر انتهای زمان ترمز اتمبیل به مانع برسد( برخورد نکند ) تعیین کنید:

الف: مسافت طی شده در زمان عکس العمل چند متر است؟

  ب: مسافت طی شده از لحظه ترمز تا توقف کامل چند متر بوده است؟

   ج: شتاب ترمز چند متر بر مجذورثانیه است؟

   د: مدت زمان از لحظه دیدن مانع تا توقف کامل چند ثانیه بوده است؟

 

7- در یک خودرو سطح سیلندر بوستر 72 سانتی متر مربع و سطح دهانه سیلندر اصلی ترمز 5/7 سانتی متر مربع ونیروی پدال 270 نیوتن، خلاء نسبی بوستر 50 نیوتن بر سانتی متر مربع می باشد. محاسبه کنید فشار مدار روغن بر حسب نیوتن بر سانتی متر مربع.

 

8- خودرویی با سرعت 126 کیلومتربرساعت در فاصله 128 متری مانعی با شتاب 5 متربرمجذورثانیه ترمز می کندو در 2 متری مانع متوقف می شود. مسافت طی شده در زمان عکس العمل چند متر است؟

 

9- اتومبیلی با جرم 800 کیلوگرم و سرعت  90 کیلومتربرساعت حرکت می کند. در لحظه خاص در فاصله 85 متری مانعی ظاهر می شود ، راننده ترمز می کند و با شتاب 5 متربرمجذورثانیه متوقف می شود. حساب کنید:

الف: مسافت طی شده از لحظه ترمز تا توقف کامل بر حسب متر .

  ب: زمان عکس العمل راننده بر حسب ثانیه .

   ج: کار ترمز بر حسب نیوتن متر.

 

10- راننده ای که اتومبیلش با سرعت 2/ 79 کیلومترساعت حرکت می کند، ناگهان پا را از روی پدال گاز برداشته و روی پدال ترمز می گذارد در این زمان 12 متر راهطی می کند. سپس ترمز می نماید و پس از 5 ثانیه متوقف می شود. در صورتی که کار کار ترمز 135000ژول باشد، حساب کنید:

الف) شتاب ترمز بر حسب متر بر مجذورثانیه.

  ب) کل مسافت طی شده بر حسب متر.

   ج) قدرت ترمز بر حسب کیلووات.

 

فصل هشتم

1- اتومبیلی در یک جاده افقی در حرکت است، باد با سرعت 10 کیلو وات بر ساعت در جهت موافق حرکت می وزد، سطح هوا خور اتومبیل 5/2 متر مربع، ضریب مقاومت هوا 4/0 ، کل نیروی مقاومت مسیر 6000 نیوتن و نیروی اصطکاک غلتشی 5880 نیوتن می باشد. حساب کنید:

الف: نیروی مقاومت هوا بر حسب نیوتن

  ب: سرعت اتومبیل بر حسب کیلو متر بر ساعت

 

2- سطح هوا خور اتومبیلی 5/2 متر مربع، ضریب مقاومت هوا 2/0 و باد با سرعت 10 کیلو متر بر ساعت در جهت مخالف حرکت اتومبیل می وزد. چنانچه نیروی مقاوم هوا 240 نیوتن باشد، حساب کنید:

الف: سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت

  ب: توان مقاومت هوا بر حسب کیلو وات

 

3- اتوبوسی هواخور 4/6 متر مربع و ضریب مقاومت هوا 5/0 با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت در حرکت است، اگر باد با سرعت 12 کیلومتر بر ساعت در جهت موافق حرکت خودرو بوزد، حساب کنید:

الف: نیروی مقاومت هوا بر حسب نیوتن

  ب: توان مقاومت هوا بر حسب کیلو وات

 

4- گشتاور محرک چرخهای اتومبیلی در دنده یک 2250 متر نیوتن و وزن اتومبیل 12000 نیوتن و جمع نیروهای مقاوم 40% وزن اتومبیل و شعاع استاتیکی تایر 30 سانتی متر و شتاب جاذبه 10 متر بر مجذور ثانیه حساب کنید:

- شتاب حرکت اتومبیل در دنده یک بر حسب متر بر مجذور ثانیه .

 

 

5- اتومبیلی با نیروی وزن 15000 نیوتن و سرعت 72 کیلومتربرساعت  از جاده آسفالته ای با ضریب اصطکاک 015/0 و شیب 20% بالا میرود. باد با سرعت 18 کیلومتربرساعت در جهت حرکت اتومبیل می وزد و ضریب آئرودینامیکی 5/0 و سطح هواخور 5 متر بربع و cosα=1 می باشد، مطلوبست:

الف) نیروی مقاومت هوا بر حسب نیوتن.

  ب) نیروی مقاوم سطح شیبدار نیوتن.

   ج) نیروی مقاوم اصطکاکی بر حسب نیوتن.

 

6- اتومبیلی با سطح هواخور 8/5 متر مربع و سرعت  90km/hr با ضریب مقاومت هوا 5/0 در حرکت است.

اگر باد با سرعت18km/hr  در جهت مخالف حرکت خودرو بوزد حساب کنید:

الف: نیروی مقاومت هوا بر حسب نیوتن

  ب: توان مقاومت هوا بر حسب کیلو وات

7- یک اتوبوس با پهنای  وارتفاع 1/3 متر با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت  اگر ضریب مقاومت هوا 6/0 و سرعت باد مخالف و  10  کیلومتر بر ساعت باشد، محاسبه کنید:

الف) نیروی مقاومت هوا بر حسب نیوتن.

  ب) توان مقاومت هوا بر حسب کیلووات.

8- اتومبیلی از جاده ای با شیب 8% با ضرب 1/0 با سرعت  72 کیلومتر بر ساعت  پایین می رود. اگر قدرت مقاومت اصطکاکی سطح جاده با تایر 20 کیلووات نیروی مقاوم هوا 240 نیوتن باشد و باد در جهت مخالف حرکت بوزد، حساب کنید: cosα=1

الف) وزن اتومبیل بر حسب نیوتن

  ب) نیروی مقاومت مسیر حرکت بر حسب نیوتن

 

9- اتومبیلی در یک جاده افقی در حال حرکت است باد با سرعت 12 کیلومتر بر ساعت در جهت مخالف حرکت می وزد. اگر سطح هوا خور جلو اتومبیل 4 مترمربع، ضریب مقاومت هوا 4/0، کل نیروی مقاومت مسیر 5000 نیوتن و نیروی اصطکاکی غلتشی 4200 نیوتن باشد، حساب کنید:

الف) نیروی مقاومت هوا بر حسب نیوتن.

  ب) سرعت اتومبیل بر حسب کیلومتر بر ساعت.

فصل نهم

1- اتومبلی به جرم 1200 کیلو گرم در پیچ جاده ای به شعاع 48 متر در حرکت است. اگر نیروی گریز از مرکز 1600 نیوتن باشد. حساب کنید: سرعت اتومبیل را بر حسب کیلو متر بر ساعت

 

2- حداکثر سرعت مجاز در پیچ جاده ای 54 کیلومتر بر ساعت تعیین شده است. اگر شعاع انحنای مسیر 90 متر باشد، شیب عرضی جاده چند در صد است؟

 

3- سرعت اتومبلی در پیچ جاده ای 36 کیلومتر بر ساعت و جرم آن 1500 کیلو گرم است. اگر نیروی گریز از مرکز 1250 نیوتن باشد، حساب کنید: شعاع پیچ جاده بر حسب متر .

 

4- اتومبیلی در مسیری به شعاع 80 متر و شیب عرض جاده 20% و جرم خودرو 4500 کیلوگرم حساب کنید:

الف) سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت

  ب) نیروی گریز از مرکز بر حسب نیوتن . 

 

5- اتومبیلی به جرم 1500 کیلوگرم در انحنا میدان مسابقه ای به شعاع 50 متر حرکت می کند. ار نیروی گریز از مرکز در حین گردش 3000 نیوتن باشد ، مطلوبست:

الف) سرعت حرکت بر حسب کیلومتر بر ساعت.

  ب) شیب عرضی جاده چند در صد است؟

 

6- اتومبیلی به جرم 1200 کیلوگرم در انحنای پیست مسابقه ای به شعاع 40 متر حرکت می کند. اگر نیروی گریز از مرکز در حین گردش در پیچ 1500 نیوتن باشد. حساب کنید:

الف: سرعت حرکت چند کیلومتر بر ساعت است؟

ب: شیب عرضی جاده چقدر است؟

7 - دستگاه بالانس چرخ چه وزنه ای را بر حسب گرم برای رینگ چرخی به قطر 40 سانتی متر که در دور 500 دور بر دقیقه دارای نیروی گریز از مرگز 4/22 نیوتن است را نشان می دهد؟

 

8- کامیونی در پیچ جاده ای با شعاع انحنای  85 متر وشیب عرضی 20% و با جرم 5000 کیلوگرم در حرکت است. حساب کنید:

الف) سرعت مجاز خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت.

  ب) نیروی گریز از مرکز بر حسب نیوتن.

 

9- اتومبیلی به جرم 5/1 تن از پیچ جاده ای با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت عبور می کند. اگر نیروی گریز از مرکز وارد بر آن یک کیلو نیوتن باشد، شعاع انحنای پیچ جاده چند متر است؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 14:5  توسط صادق غلامی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنام خدا
این وبلاگ جهت استفاده هنر جویان رشته مکانیک خودور ایجاد شده است . تا هنرجویان این رشته بتوانند از نمونه سوالات امتحانات داخلی و نهائی استفاده نمایند.

نوشته های پیشین
هفته سوم آبان ۱۳۸۹
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۸۸
هفته سوم دی ۱۳۸۶
هفته دوم دی ۱۳۸۶
هفته اوّل دی ۱۳۸۶
هفته دوم مهر ۱۳۸۶
هفته چهارم آبان ۱۳۸۵
هفته دوم آبان ۱۳۸۵
هفته اوّل آبان ۱۳۸۵
هفته چهارم مهر ۱۳۸۵
آرشیو موضوعی
کنکور مکانیک حودرو
محاسبات فنی 2
اجزای ماشین
تکنولوژی مولد قدرت
تکنولوژی شاسی و بدنه
تکنولوژی موتورهای دیزل
رسم فنی تخصصی
ریاضی3
پیوندها
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
ایران خودرو
تبیان
مجله ماشین
کیش خودرو
پارس خودرو
سایپا
بم خودرو
زاگرس خودرو
خودروسازی راین
صنایع خودروسازی کرمان
سایپایدک
آقای عباس صدقی( دبیر)
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
وزارت آموزش و پرورش
معاونت آموزش متوسطه ی سازمان
سوالات کنکور کاردانی پیوسته ی فنی و حرفه ای
متن کتب درسی به صورت pdf
شبکه ی رشد
مجموعه مقالات مکانیک خودرو
اتل اتومبیل سابق
http://www.carbibles.com/
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM